Cine anunță procedurile tehnice de executie?

adrian-author
Da Adrian

Procedurile Tehnice de Execuție sunt esențiale în domeniul construcțiilor, oferind informații detaliate și factuale despre etapele și procesele implicate în executarea unui proiect. În acest articol, vom explora în detaliu aceste proceduri și importanța lor în asigurarea calității și siguranței în construcții.

Funcția de diriginde de șantier este cea de a verifica corectitudinea executării lucrărilor de construcții. Aceasta are următoarele obligații:

 • A) În perioada de pregătire a investiției:
  – Verificarea autorizației de construire și a îndeplinirii condițiilor legale;
  – Verificarea concordanței între autorizația de construire, certificatul de urbanism, avize și proiect;
  – Studierea proiectului, caietelor de sarcini, tehnologiilor și procedurilor;
  – Verificarea existenței tuturor pieselor scrise și desenate din proiect;
  – Verificarea existenței expertizei tehnice în cazul intervențiilor asupra construcțiilor;
  – Verificarea respectării reglementărilor privind verificarea proiectelor;
  – Verificarea precizării categoriei de importanță a construcției în proiect;
  – Verificarea existenței programelor de faze determinante și a procedurilor de urmărire specială a comportării în exploatare a construcțiilor;
  – Preluarea amplasamentului și a reperelelor de nivelment;
  – Participarea la trasarea generală a construcției și la stabilirea bornelor de reper;
  – Predarea terenului rezervat pentru organizarea șantierului;
  – Verificarea existenței Planului calității și a procedurilor/instrucțiunilor tehnice;
  – Verificarea existenței anunțului de începere a lucrărilor și a panoului de identificare a investiției.
 • B) În perioada execuției lucrărilor:
  – Urmărirea executării construcției conform autorizației de construire, proiectelor și reglementărilor tehnice;
  – Verificarea documentelor de certificare a calității produselor pentru construcții;
  – Interzicerea utilizării produselor neconforme;
  – Verificarea respectării tehnologiilor de execuție și a Planului calității;
  – Interzicerea executării lucrărilor de către personal necalificat;
  – Participarea la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante;
  – Efectuarea verificărilor prevăzute în reglementările tehnice și întocmirea documentelor corespunzătoare;
  – Asistența la prelevarea de probe de la locul de punere în operă;
  – Transmiterea sesizărilor către proiectant în legătură cu neconformitățile constatate;
  – Informarea investitorului privind deficiențele calitative și propunerea oprirea lucrărilor, dacă este cazul;
  – Urmărirea respectării dispozițiilor și măsurilor dispuse de proiectant sau de organele abilitate;
  – Verificarea respectării prevederilor legale în cazul schimbării soluțiilor tehnice;
  – Anunțarea ISC privind oprirea/sistarea lucrărilor și verificarea punerii în siguranță a construcției;
  – Anunțarea ISC privind reluarea lucrărilor;
  – Preluarea documentelor și completarea cărții tehnice a construcției;
  – Urmărirea dezafectării lucrărilor de organizare de șantier și predarea terenului.
 • C) La recepția lucrărilor:
  – Asigurarea secretariatului comisiei de recepție și întocmirea actelor de recepție;
  – Urmărirea soluționării obiecțiilor și îndeplinirea recomandărilor comisiei de recepție;
  – Predarea actelor de recepție și a cărții tehnice către investitor.

Cine avizează procedurile tehnice de executie

Rolul entităților în avizarea procedurilor tehnice de executie

In domeniul construcțiilor, avizarea procedurilor tehnice de executie este crucială pentru asigurarea unei execuții corecte și în conformitate cu standardele și reglementările aplicabile. Mai multe entități sunt responsabile de acest proces, fiecare având un rol specific de îndeplinit.

O entitate importantă implicată în acest proces este Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC). ISC are responsabilitatea de a verifica respectarea normelor și reglementărilor în domeniul construcțiilor, inclusiv în ceea ce privește procedurile tehnice de executie. Inspectorii ISC verifică dacă procedurile tehnice respectă cerințele legale, asigurând astfel calitatea și siguranța executiei lucrării.

Un alt organism implicat în avizarea procedurilor tehnice de executie este autoritatea locală. Autoritatea locală este responsabilă pentru acordarea autorizațiilor de construire și verificarea documentației necesare pentru aceasta. Această autoritate joacă un rol important în procesul de avizare, asigurându-se că proiectele de construcții respectă normele locale și naționale.

In unele cazuri, specialiștii din domeniul construcțiilor, cum ar fi arhitecții și inginerii, pot fi implicați în avizarea procedurilor tehnice de executie. Acestia pot furniza consultanță și expertiză în ceea ce privește aspectele tehnice ale lucrării, asigurându-se că proiectul este fezabil și realizabil din punct de vedere tehnic.

De asemenea, unele organizații profesionale, cum ar fi asociațiile de profil, pot juca un rol important în avizarea procedurilor tehnice de executie. Aceste asociații pot furniza expertiză și ghidare celor implicați în procesul de construcție, asigurându-se că standardele de calitate și de siguranță sunt îndeplinite.

În concluzie, avizarea procedurilor tehnice de executie implică implicarea mai multor entități, fiecare având un rol specific în proces. ISC, autoritatea locală, specialiștii din domeniul construcțiilor și organizațiile profesionale sunt doar câteva exemple de entități care contribuie la asigurarea unei execuții corecte și în conformitate cu cerințele legale și tehnice. Prin implicarea acestor entități, se urmărește asigurarea calității și siguranței în procesul de construcție.

FAQ

FAQ: Cele mai frecvente întrebări despre cine avizează procedurile tehnice de execuție

Cine avizează procedurile tehnice de Execuție?

Procedurile tehnice de Execuție sunt avizate de către specialiști în domeniul construcțiilor. Acești specialiști pot fi ingineri constructori, arhitecți sau alți profesioniști cu experiență și cunoștințe în domeniul execuției lucrărilor de construcții.

Care este rolul specialiștilor care avizează procedurile tehnice de Execuție?

Specialiștii care avizează procedurile tehnice de Execuție au rolul de a verifica și de a asigura conformitatea acestora cu standardele și reglementările aplicabile în domeniul construcțiilor. Aceștia se asigură că procesul de execuție este realizat corect și în conformitate cu proiectul tehnic.

Cum se obțin avizele pentru procedurile tehnice de Execuție?

Pentru a obține avizele necesare procedurilor tehnice de Execuție, proprietarii sau investitorii trebuie să depună documentația corespunzătoare la autoritățile competente. Această documentație poate include certificate de urbanism, acte de proprietate, studii și rapoarte relevante, precum și planuri și specificații ale proiectului tehnic.

De ce este importantă avizarea procedurilor tehnice de Execuție?

Avizarea procedurilor tehnice de Execuție este importantă pentru a asigura calitatea și conformitatea lucrărilor de construcții. Prin intermediul avizelor, specialiștii verifică corespunderea procedurilor cu normele și reglementările în vigoare și se asigură că lucrările sunt executate într-un mod sigur și eficient.

Care sunt beneficiile avizării procedurilor tehnice de Execuție?

Avizarea procedurilor tehnice de Execuție aduce o serie de beneficii. Aceasta asigură conformitatea lucrărilor cu standardele și reglementările în vigoare, contribuind astfel la siguranța construcțiilor și la prevenirea unor eventuale incidente sau defecțiuni. De asemenea, avizarea oferă un control mai riguros asupra calității lucrărilor și asigură respectarea termenelor și procedurilor corecte în procesul de execuție.

Cum pot fi contactați specialiștii care avizează procedurile tehnice de Execuție?

Pentru a contacta specialiștii care avizează procedurile tehnice de Execuție, puteți căuta birouri de consultanță în domeniul construcțiilor sau puteți contacta ordinele profesionale ale inginerilor constructori și arhitecților, care vă pot oferi informații despre specialiștii disponibili și modul de contact. De asemenea, puteți verifica site-urile autorităților locale sau naționale pentru a obține detalii despre departamentele responsabile de avizare a procedurilor tehnice de Execuție.

adrian-author

Adrian este jurnalistul nostru loial, în căutare de răspunsuri la toate întrebările tale despre muzică, știri și anectode interesante.

Impărți

Lasă un comentariu